Reflektor tilbyder:

Akkreditering

En akkreditering skaber et kvalitetsudviklings- og kvalitetssikringssystem, der bygger på en gennemsigtig og målbar sammenhæng mellem det, en organisation siger, at den gør, og det, den gør. På den måde understøtter en akkreditering samtidig kvaliteten for kunder, leverandører (organisationen) og brugere.

Læs mere her: Akkreditering.pdf

Interessent-undersøgelser

En bruger-, medarbejder- og interessentundersøgelse giver fremadrettet viden om kvalitetsudvikling af organisationens arbejde, herunder den mest optimale ressourceanvendelse i serviceleverancen. Undersøgelserne gennemføres altid, så den viden, som resultaterne formidler, er direkte implementerbar.

Læs mere her: Undersoegelser.pdf

 Effektanalyse

Effektanalyse af indsatsen overfor unge i døgninstitutioner, opholdssteder og botilbud. Reflektor har i samarbejde med nogle udvalgte opholdssteder og kollegie udviklet en kvalitativ effektanalysemodel, der i forhold til en afgrænset ressource, lokalt tilpasset design og gennem et kort forløb kan fremkomme med en aktuel resultatdokumentation om i hvilken udstrækning en givet og formuleret pædagogik kan støtte tidligere og nuværende beboere til en forbedret livskvalitet.

Læs mere her: Effektanalyse

Effektmåling

Effekten af indsatsen sikres gennem systematisk planlægning, evaluering og eventuelle forbedringer eller justeringer. Dette indebærer blandt andet klare og entydige effekt- og resultatmål, der kontinuerligt måles på et fremadrettet perspektiv, og som samtidig sikrer synlighed og gennemskuelighed såvel internt som eksternt.

Læs mere her:  Effektmaaling.pdf

Evaluering

Reflektors evalueringer har et strategisk fremadrettet sigte, der altid er i opposition til rituelle evalueringer. Evalueringens teoretiske ramme og design komponeres, så den skaber de optimale muligheder for og anbefalinger til at forbedre en given indsats.

Læs mere her: Evaluering.pdf

Forretningsudvikling

Strategisk forretningsudvikling giver opskriften på, hvordan en organisation – med dens eksisterende svagheder og styrker – undgår potentielle trusler og udnytter mulighederne i en konstant bevægelse i retning af organisationens vision. Det sker gennem en række strategiske indsatser med klare mål og milepæle.

Læs mere her: Forretningsudvikling.pdf

 Kulturanalyser

Enhver organisation vil profitere af et sæt af interne spilleregler, der rammesætter kulturelle træk. Resultatet af en kulturanalyse giver gennem kortlægning og afdækning af værdier og normer et eksplicit afsæt for realisering af strategier og mål – i en organisation eller blandt flere organisationer, der skal fusionere.

Læs mere her: Kulturanalyse.pdf

 Projekt- og procesledelse

Gennem arbejde med Reflektors projekt- og procesledelsesmodel for Kvalitet, Udvikling og Ledelse (KUL) opnår organisationen helhedsorienterede resultater for serviceorienteret god ledelsespraksis. Fordelene ved KUL høstes som en effektiv udnyttelse af ressourcer og kompetencer i organisationen.

Læs mere her: Projektledelse.pdf 

 Strategiske analyser

Strategiske analyser tilvejebringer de nødvendige grundsten for et fremadrettet kvalificeret arbejde med strategier og handlinger i eller på tværs af organisationer. Væsensforskellige typer af strategiske analyser har forskellige forcer, men de har det tilfælles, at de giver det strategiske overblik som grundlaget for beslutninger og kommunikation.

Læs mere her: Analyse.pdf 

Kontakt Reflektor og hør uddybende om hvad vi kan tilbyde.

Kontakt os